.

Cựu học sinh tiêu biểu
nhiều học sinh nhiều năm liền đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh